Disputas nevropsykolog Ann Tarja Karlsson

Nevropsykolog v/ ARA, Ann Tarja Karlsson, forsvarte på en glimrende måte sin PhD avhandling den 06. Juni ved MedFak, Universitetet i Oslo. Hun har deltatt i et multisenter studie i regi av AHUS, kalt “Extended-release Naltrexone in the treatment of opioid dependence – Mental health burden and the role of impulsivity, hyperactivity and inattention.” Mer informasjon om disputasen finnes på UiOs hjemmeside

Vel gjennomført disputas for nevropsykolog Ann Tarja Karlsson på MedFak UiO: Disputasleder var Professor Olav Dalgard. Første opponent var Professor Joshua Lee, New York University. Andre opponent var seniorforsker Anne Line Bretteville-Jensen, Folkehelseinstituttet. Leder av komite var førsteamanuensis Elfrida Hartveit Kvarstein, UiO.

Ny artikkel i AgeSUD studien

Doktorgradsstipendiat Endre Bjørnestad publiserte nettopp den siste artikkelen i sin grad i Harm Reduction Journal. Data fra Norwegian Cohort of Patient in Opioid Maintenance and Other Drug Treatment Study (NorComt) ble brukt. Av de 283 pasientene som ble inkludert fra starten av fikk en kartlagt 179 pasienter ett år etter oppstart, hvorav 131 var i et ikke-kontrollert miljø og ble inkludert i analysen. En kortfattet oversikt over funn gjengis her:

«The majority of patients entering OMT used other substances in addition to opioids. About one-third of patients reported abstinence at the 1-year follow up. Although the majority of patients continued co-use of other drugs while in treatment, for most substances, less than 10% reported daily use at follow-up, with the exception of cannabis which was used daily/almost daily by about 2 in 10. Higher age and treatment goal at the start of OMT were important factors related to reducing concomitant substance use during treatment.» 

Endring i somatisk symptomtrykk i LAR behandling

En ny artikkel er publisert i AgeSUD prosjektet. Studien viste at pasienter i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) har et høyt somatisk symptomtrykk ved oppstart i behandling. Hukommelsesproblemer og tannhelse var opplevd som mest problematisk. Ett år etter oppstart var det ingen uttalt bedring i symptomer for gruppen som helhet, men de med høyest symptomtrykk ved oppstart hadde en vesentlig bedring. Et høyt mentalt symptomtrykk ved oppstart hadde en negativ innvirkning på somatisk symptomtrykk ett år etter oppstart i LAR.

Ny artikkel i Nevrofeedback prosjektet publisert

Siste artikkel i Karin Berle Gabrielsen doktorgradsprosjekt er nå publisert i Addictive Behaviors Report. Vi fulgte 67 pasienter i løpet av en 5 mnd periode med poliklinisk behandling. Hovedfunn i studien var:

  • Patients reported a significant improvement in perceived functioning from inclusion in the study to a 5 months follow-up
  • Patients with the lowest initial scores showed the largest improvement.
  • Other variables, e.g. distress, sleep, restlessness, improved significantly.

Alkoholkonferansen 2024

Konferansen belyser alkoholbruk fra et folkehelse, arbeidslivs- og helsetjenesteperspektiv. Konferansen arrangeres av Regionalt samarbeidsforum Sør, der ARA deltar og enhetsleder Frode Nordhelle er konferansier første dag. Konferansen foregår på Scandic hotell Bystranda, 24. og 25. januar. Konferansen ble omtalt på «Nyheter fra Agder» – NRK. Direktør AKAN, Elisabeth Ege uttalte at: Flere arbeidsgivere må tørre å ta opp sin bekymring for kollegers alkoholbruk og våge å snakke om alkoholbruk på jobb.

Doktorgradsprosjekt til ARA

Sørlandet Sykehus tildeler hvert år 5 doktorgradsstipendiatstillinger. Tildelingene er basert på ekstern kvalitetsvurdering av søknader. For 2024 fikk ARA tildelt en stipendiatstilling på prosjektet: «Long-acting injectable Buprenorphine treatment of patients with opioid use disorder – long-term outcomes». Prosjektet vil undersøke hvordan det går med pasienter som er i langtidsbehandling med langtidsvirkende buprenorfin injeksjon. Doktorgradsstipendiat er Nina Jobling. Oppstart er høsten 2024.