Avhandlinger

Birkeland, Bente (2019). Life situation when your partner has substance use problems: Quality of life and everyday experiences. Dr. grads avhandling, Universitetet i Agder.

Pasareanu Adrian. Inpatient treatment for patients with substance use disorders: outcomes at 6 months follow-up for both voluntarily and compulsorily admitted patients. Dr. grads avhandling. Universitetet i Oslo. Januar 2019

Ødegård Christine. Familieterapi i en rus- og avhengighetspoliklinikk. Muligheter og begrensninger til systemisk arbeid. Mastergradsoppgave. VID vitenskapelige Høgskole. Diakonhjemmet. Oslo. Mai 2018

Stokkeland, Hilde. Å rekruttere og beholde kritisk kompetanse i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA). Mastergradsoppgave. Fakultet for samfunnsvitenskap. Universitetet i Agder; Kristiansand 2018

Seland, E. Skeive i rusbehandling. Mastergradsoppgave i psykososial helse. Fakultet for helse og idrettsvitenskap. Universitetet i Agder; Kristiansand 2018

Dunsæd F. Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk. Mastergradsoppgave i psykososial helse. Fakultetet for helse og idrettsvitenskap. Universitetet i Agder; Kristiansand 2016.

Lohne A T. Suicidalitet som 180 graders mord? En studie av aggresjon og suicidalitet. Masteroppgave i psykososialt arbeid – Selvmord, rus, vold og traumer. Universitet i Oslo; Oslo 2014.

Solhaug P. Endring i psykisk velvære etter gjennomført 12-trinnsbasert rusbehandling -en sammenligning av dag- og døgnbehandling. Mastergradsoppgave, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder; Kristiansand 2014.

Opsal A. Involuntarily admitted patients with substance use disorders. Ph.D. Thesis. Institute of Clinical Medicine, University of Oslo; Oslo 2013. Disputas 6.2. 2013.

Gabrielsen K B. Bruk av nevrofeedback i rusbehandling – en studie av nytte og gjennomførbarhet på et lite klinisk utvalg. (2012). Mastergradsoppgave, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Hjemdahl B. Endres livskvalitet hos pasienter som har vært innlagt til avgiftning? Masteroppgave i psykososialt arbeid – Selvmord, rus, vold og traumer. Universitet i Oslo; Oslo 2012.

Vederhus JK. Addiction professionals’ and substance abuse patients’ attitudes towards and usage of 12-step-based self-help groups. Ph.D. Thesis. Institute of Clinical Medicine, University of Oslo; Oslo 2012. DOI: 10.13140/RG.2.1.3690.0964

Hjerkinn B. A cohort study of pregnant substance-abusing women and their children, attending a Special Child Welfare Clinic in Kristiansand, Norway, 1994 – 2002. Ph.D. Thesis. Institute of Clinical Medicine, University of Oslo; Oslo 2012.

Gundersen A K. Barn på løse kvister – Et litteraturstudie som omhandler forholdet mellom barns tilknytning og foreldres problematiske bruk av rusmidler. (2011). Mastergradsoppgave, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Reitan TC. Municipal checks and county balances. The referral process for substance abusers. Dep of Administration and Organization Theory, University of Bergen; Bergen 1997.