Avslutta prosjekter

Nevrofeedback studien. Studien var en randomisert kontrollerte studie (RCT) som undersøkte nytten av elektroencefalografisk (EEG) biofeedback, også kalt neurofeedback (NF). NF kan potensielt forhindre tilbakefall og drop-out av behandling gjennom sin beroligende effekt på sentralnervesystemet. Utfallsmål var fysisk helse, psykologisk symptombyrde, generelt velvære og livskvalitet, og dermed evnen til å forebygge tilbakefall. Doktorgradsstipendiat var Karin B. Gabrielsen (2020 – 2024). Her er hovedartikkel fra prosjektet, en randomisert kontrollert studie.

Naltrexon studien Mulitisenterstudie av langtidsvirkende injeksjon med naltrexon (EXT-NTX) brukt i legemiddel assistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). I samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Bergen, ble det undersøkt hvordan det går med pasienter i LAR som får denne behandlingen. Doktorgradsstipendiat var Ann Tarja Karlsson (2019 – 2023). Her er en av artiklene fra denne studien, dvs om impulsivitets symptomatikk hadde noen betydning for frafall fra EXT-NTX behandling.

AgeSUD undersøkte aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter. Prosjektet var et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning – SERAF, ved Universitetet i Oslo (UiO), som har samlet inn data i prosjektet. PhD-stillingen inngår i en forskningsgruppe med flere involverte forskere i dette samarbeidsprosjektet mellom SSHF og SERAF. Prosjektet har sitt utspring i «NorCOMT» prosjektet ved SERAF, som har samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016. Doktorgradsstipendiat var Endre D. Bjørnestad (2020 – 2023). Her er en av artiklene fra dette prosjektet, om røyking blant pasienter med rusmiddelavhengighet.

HAP-2 studien Studien var en nasjonal evaluering av hasjavvenningprogrammer (HAP) som drives i forskjellige norske kommuner. Kristiansand, Oslo, Bergen, Fredrikstad deltok i studien. ARA hadde prosjektledelsen av prosjektet. Hovedartikkel fra prosjektet ble publisert i 2022

Barn som pårørende Studien fokuserte på livssituasjonen til pårørende på tvers av forskjellige felt: i somatikk, psykiske helse eller rusfeltet. Multisenterstudien ble ledet av FoU enheten på A-hus v/ Professor Thorleif Ruud. Doktorgradsstipendiat ved ARA var Bente Birkeland. Hun disputerte i 2019. Her er en hovedartikkel fra prosjektet; en scoping review om livskvalitet til partnere til mennesker med rusmiddelproblematikk.

Drop-out prosjektet En betydelig andel av de som er i behandling for rusavhengighet faller fra før behandlingen er planlagt avsluttet. I statsbudsjettet 2014 ble det satt av midler til å etablere et prøveprosjekt i hver av helseregionene (2 i Helse Sør-Øst) for å redusere antall drop-out innen Tverrfaglig spesialisert behandling av personer med rusproblematikk (TSB). ARA fikk tildelt midler for å drive et lokalt dropout prosjekt fra 2014 – 2016. Her er en hovedartikkel fra dette prosjektet, som også inngår i K. Gabrielsen sin doktorgrad.

Kartlegging av alkoholbruk hos pasienter innlagt på somatisk avdeling. Som en av tre avdelinger i Helse SørØst, fikk ARA tildelt midler for å kartlegge alkoholbruk blant pasienter innlagt i somatisk avdeling. Prosjektet pågikk i 2013 – 2015. Her er en hovedartikkel fra dette prosjektet, samt et kommentarinnlegg om kartlegging av alkoholbruk på somatisk sykehus avdeling.