Rusforskning

Rusmiddelmedisin er et ungt fag i Norge. Internasjonalt kalles faget Addiction Medicine og er vel anerkjent. Enhet for forskning og fagutvikling (FoU) ved ARA driver med klinikknær rusforskning. En ønsker å bidra til å finne bedre og mer sikre veier til effektiv behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet. Vi samarbeider med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og øvrige aktuelle instanser i ulike prosjekter.

ARA FoU har siden 2015 prioritert følgende forskningstema:

 1. 12-trinnsbasert behandling og selvhjelpsgrupper
 2. Barn, familier og pårørende av rusavhengige
 3. Forøvrig engasjerer vi oss i enkeltprosjekter etter ønske fra egen organisasjon og større prosjekter der det er mulighet for ekstern finansiering

PÅGÅENDE PROSJEKTER

 • Pårørende til rusmiddelavhengige. Hvilken nytte har det for de pårørende å gå gjennom en psykoedukativ “familieuke” samtidig med at den som er rusmiddelavhengig er i behandling? Datainnsamling foregikk fra 2016 – 2018. Det er også foretatt en kvalitativ datainnsamling blant ungdommer som deltok i familieuka.
 • Naltrexon studien Det er bevilget midler til en mulitisenterstudie av injeksjon naltrexon brukt i legemiddel assistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). I samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Bergen, vil en undersøke hvordan det går med pasienter i LAR som får denne behandlingen. Startet opp februar 2018. Doktorgradsstipendiat er Ann Tarja Karlsson.
 • Nevrofeedback studien. Studien er en randomisert kontrollerte studie (RCT) som vil undersøke nytten av elektroencefalografisk (EEG) biofeedback, også kalt neurofeedback (NF). NF kan potensielt forhindre tilbakefall og drop-out av behandling gjennom sin beroligende effekt på sentralnervesystemet. Utfallsmål er fysisk helse, psykologisk symptombyrde, generelt velvære og livskvalitet, og dermed evnen til å forebygge tilbakefall. Doktorgradsstipendiat er Karin B. Gabrielsen.
 • AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter. Prosjektet er et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning –SERAF, ved Universitetet i Oslo (UiO), som har samlet inn data i prosjektet. PhD-stillingen inngår i en forskningsgruppe med flere involverte forskere i dette samarbeidsprosjektet mellom SSHF og SERAF. Prosjektet benytter kvantitative metoder og registerkobling som hovedtilnærming. Prosjektet har sitt utspring i «NorCOMT» prosjektet ved SERAF, som har samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016. Doktorgradsstipendiat er Endre D. Bjørnestad (https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/prosjekter/norcomt/index.html)

GJENNOMFØRTE PROSJEKTER

 • Drop-out prosjektet En betydelig andel av rusavhengige i behandling faller fra før behandlingen er planlagt avsluttet. I statsbudsjettet 2014 ble det satt av midler til å etablere et prøveprosjekt i hver av helseregionene (2 i Helse Sør-Øst) for å redusere antall drop-out innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige / TSB. ARA fikk tildelt midler for å drive et lokalt dropout prosjekt i to år.
 • TVANG-2 STUDIEN. Studien er en fortsettelse av doktorgradsprosjektet “DUAL DIAGNOSIS AND COMPULSORY TREATMENT OF ALCOHOL AND DRUG DEPENDENT PATIENTS” som ble finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet har levert data til to doktorgrader. Anne Opsal og Adrian Pasareanu disputerte i henholdsvis 2013 og 2019.
 • HAP-2 studien Studien var en nasjonal evaluering av hasjavvenningprogrammer (HAP) som drives i forskjellige norske kommuner. Kristiansand, Oslo, Bergen, Fredrikstad deltok i studien. ARA hadde prosjektledelsen av prosjektet.
 • Barn som pårørende Studien fokuserte på livssituasjonen til pårørende på tvers av forskjellige felt: i somatikk, psykiske helse eller rusfeltet. Multisenterstudien ble ledet av FoU enheten på A-hus v/ Professor Thorleif Ruud. Doktorgradsstipendiat ved ARA var Bente Birkeland og hun disputerte i 2019.
 • Kartlegging av alkoholbruk hos pasienter innlagt på somatisk avdeling. Som en av tre avdelinger i Helse SørØst, fikk ARA tildelt midler for å kartlegge alkoholbruk blant pasienter innlagt i somatisk avdeling.
 • Muscular admustment problems in adults diagnosed with ADHD Ph.D. Liv Larsen Stray gjennomførte studien.
 • EKG-STUDIEN Forholdet mellom buprenorfin og metadons serumkonsentrasjon og QTc-tiden.
 • TWELVE STEP BASED SELF-HELP GROUPS FOR SUBSTANCE RELATED DISORDERS. Studien var to-delt med en studie av helsepersonells holdninger til 12-trinnsgrupper og en randomisert kontrollert pasientstudie som handler om å bedre tilbudet til pasienter etter et avrusningsopphold. Studien ble finansiert av Norges Forskningsråd. John-Kåre Vederhus var doktorgradsstipendiat og han disputerte i 2012.
 • FORSTERKET HELSESTASJON. Resultat av 8 års arbeid med gravide og småbarnsforeldre med rusproblemer. Bjørg Hjerkinn var doktorgradsstipendiat og hun disputerte i 2012.
 • NALTREKSON SOM TILBAKEFALLSFORBYGGING. En randomisert studie. Prosjektet var i regi av Universitetet i Oslo. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling deltok. Prosjektet var en utprøving av et nytt medikament som skal hjelpe opiatavhengige med å la være å innta de vanedannende stoffene morfin og heroin.
 • HEPMET – Gjennomførbarhet, effekt og psykisk og fysisk tolerabilitet av Hepatitt C- behandling med peg-interferon og ribavirin til heroinavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR –tiltak) – en pilotstudie med korttidsbehandling over 14 uker.