Rusforskning

Rusmiddelmedisin og addiktologi (læren om avhengighet) er et ungt fag som ennå ikke har fått sin endelige utforming i Norge. Internasjonalt kalles faget Addiction Medicine og er vel anerkjent. Forskning på rusmiddelmisbruk har vært et lavprioritert område.

A-klinikken i Kristiansand ble tillagt forskningsansvar av Vest-Agder Fylkeskommune i 1985, men først i 2001 ble det tilsatt en forskningsleder i halv stilling. Senere fulgte undervisningleder og sekretær og doktorgradsstipendiater. RusForsk Sør, som var et samarbeid mellom Høgskolen i Agder, Agderforskning og Vest-Agder klinikkene kom i 1999. I 2004, da Aust-Agder- og Vest-Agder klinikkene ble til Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus. Enhet for forskning og fagutvikling (FoU) ved ARA driver med klinikknær rusforskning. Enheten er også en del av forskningsmiljøet ved sykehuset.

Forskning på rusmiddelmisbruk er et viktig arbeid på avdelingen. En ønsker å bidra til å finne bedre og mer sikre veier til effektiv behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet. Vi samarbeider med Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og øvrige aktuelle instanser i ulike prosjekter.

ARA FoU vil prioritere følgende områder fra og med 2015:

 1. 12-trinnsbasert behandling og selvhjelpsgrupper
 2. Barn, familier og pårørende av rusavhengige
 3. Forøvrig engasjerer vi oss i enkeltprosjekter etter ønske fra egen organisasjon og større prosjekter der det er mulighet for ekstern finansiering

PÅGÅENDE PROSJEKTER

 • Pårørende til rusmiddelavhengige. Hvilken nytte har det for de pårørende å gå gjennom en psykoedukativ «familieuke» samtidig med at den som er rusmiddelavhengig er i behandling? Prosjektet er foreløpig lokalt ved ARA, men vil bli forsøkt utvidet til en multisenterstudie. Datainnsamling foregår løpende fra 2016 – 2018. I denne studien inngår også en datainnsamling via sosiale medier fra et generelt befolkningsutvalg. Dette vil gjøre det mulig å sammenligne data med befolkningen ellers.
 • Barn som pårørende En multisenterstudie som fokuserer på situasjonen til pårørende sin livssituasjon på tvers av forskjellige felt, avhengig av om den du er pårørende til har somatiske eller psykiske helseproblemer, eller rusproblematikk. Multisenterstudien er ledet av FoU enheten på A-hus v/ Professor Thorleif Ruud. Doktorgradsstipendiat ved ARA er Bente Birkeland.
 • HAP-2 studien Studien er en nasjonal evaluering av hasjavvenningprogrammer (HAP) som drives i forskjellige norske kommuner. Per dato er Kristiansand, Oslo, Bergen, Fredrikstad med i studien. ARA har prosjektledelsen av prosjektet.
 • TVANG-2 STUDIEN. Studien er en fortsettelse av doktorgradsprosjektet «DUAL DIAGNOSIS AND COMPULSORY TREATMENT OF ALCOHOL AND DRUG DEPENDENT PATIENTS» som ble finansiert av Norges Forskningsråd. Se Prosjektsammendrag. Prosjektet har levert data til en doktorgrad og overlege Adrian Pasareanu disputerer på denne i januar 2019. Veileder er professor, dr. med. Thomas Clausen, UiO.
 • Drop-out prosjektet En betydelig andel av rusavhengige i behandling faller fra før behandlingen er planlagt avsluttet. I statsbudsjettet 2014 ble det satt av midler til å etablere et prøveprosjekt i hver av helseregionene (2 i Helse Sør-Øst) for å redusere antall drop-out innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige / TSB. ARA fikk tildelt midler for å drive et lokalt dropout prosjekt i to år. Les mer her.
 • Naltrexon studien Det er bevilget midler til en mulitisenterstudie av injeksjon naltrexon brukt i legemiddel assistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). I samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Bergen, vil en undersøke hvordan det går med pasienter i LAR som får denne behandlingen. Startet opp februar 2018.

GJENNOMFØRTE PROSJEKTER

 • Kartlegging av alkoholbruk hos pasienter innlagt på somatisk avdeling. Som en av tre avdelinger i Helse SørØst, fikk ARA tildelt midler for å kartlegge alkoholbruk blant pasienter innlagt i somatisk avdeling.
 • Muscular admustment problems in adults diagnosed with ADHD Ph.D. Liv Larsen Stray gjennomførte studien.
 • EKG-STUDIEN Forholdet mellom buprenorfin og metadons serumkonsentrasjon og QTc-tiden.
 • TWELVE STEP BASED SELF-HELP GROUPS FOR SUBSTANCE RELATED DISORDERS. Doktorgradsprosjekt. Studien var to-delt med en studie av helsepersonells holdninger til 12-trinnsgrupper og en randomisert kontrollert pasientstudie som handler om å bedre tilbudet til pasienter etter et avrusningsopphold. Studien ble finansiert av Norges Forskningsråd.
 • FORSTERKET HELSESTASJON. Doktorgradsprosjekt. Resultat av 8 års arbeid med gravide og småbarnsforeldre med rusproblemer.
 • NALTREKSON SOM TILBAKEFALLSFORBYGGING. En randomisert studie. Prosjektet var i regi av Universitetet i Oslo. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling deltok. Prosjektet var en utprøving av et nytt medikament som skal hjelpe opiatavhengige med å la være å innta de vanedannende stoffene morfin og heroin.
 • HEPMET – Gjennomførbarhet, effekt og psykisk og fysisk tolerabilitet av Hepatitt C- behandling med peg-interferon og ribavirin til heroinavhengige i legemiddelassistert rehabilitering (LAR –tiltak) – en pilotstudie med korttidsbehandling over 14 uker.

PLANLAGTE PROSJEKTER