ARAs historie

av Øistein Kristensen, Overlege og forsker

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Sørlandet Sykehus er i dag en moderne rusbehandlingsinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten med poliklinikker og avrusningsenheter i Kristiansand og Arendal, sengepost og dagpost for gruppebehandling, egen enhet for rus/psykiatri og enhet for rehabilitering i Kristiansand  pluss døgnenhet på Byglandsfjord

Starten og pionertiden (1954-79)

A-klinikken i Kristiansand ble startet av dr. Oscar Olsen (1908-2004) i 1954 som den 3. første A-klinikk i Norge. Pådrivere var folk fra bevegelsen Anonyme Alkoholikere med støtte fra Kristiansand kommune. Lokalene var et ombygd tidligere lagerskur på Fiskebrygga. Offisielt var klinikken godkjent for fire pasienter, men pågangen var stor og man måtte ta inn flere på samme rom. Personalet bestod av to sykepleiere, en avløser, en lege i halv stilling og en regnskapsfører noen timer i uka. Etter 7 år på brygga flyttet klinikken i 1961 til Nedre Kongsgård der den fortsatt ligger. En gammel ærverdig herregård ble ombygd til behandlingsinstitusjon for 14 pasienter pluss en fløybygning med internat til 8. Behovet økte da Løsgjengerloven ble opphevd i 1970. Dette resulterte i ombygging og utvidelser i flere faser.

Avdelingsoverlege Karsten Nordals tid (1979-2002)

ble preget av store endringer.

Dr. Nordal var psykiater og overtok for dr. Oscar Olsen i 1979. To år tidligere var A-klinikken underlagt medisinsk avdeling på Vest-Agder Sentralsykehus som det første sentralsykehus i Norge med egen alkoholklinikk. Klinikken ble kjønnsblandet i 1982 da de første kvinner ble mottatt. Den kommunale Akuttstasjonen for alkoholskadde (etablert i 1977) ble i 1986 slått sammen med A-klinikken og flyttet over til Kongsgård i et nytt tilbygg som avrusningsavdeling med 10 senger. To forskjellige kulturer skulle smelte sammen. Etter påtrykk fra fylkeskommunen startet man med Minnesota-modellen (12-trinn orientert behandling) i 1986, samtidig som man begynte med systematiske etterundersøkelser av pasientene for å kvalitetssikre behandlingen. Fokus ble lagt på gruppebehandling, familieperspektiv og etisk rådgivning samt ettervern. Personer med egenerfaring ble ansatt i det multidisiplinære fagteam. Lov om sosiale tjenester åpnet i 1993 opp for inntak av stoffmisbrukere. I 1994 opprettet overlege Olav Espegren Ruspoliklinikken med 4 ansatte. Pågangen var stor, lokalene for små og poliklinikken flyttet til Bispegra 51. Poliklinikken vokste og bestod etter hvert av allmenn-team, psykiatrisk ungdomsteam og familieteam med blant annet Regnbueprogram for barn av rusavhengige. Teamet for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av opioidavhengige startet i 1998. Gjennom fusjoner og navneskifte bestemte fylkeskommunen i 2000 at Ruspoliklinikken, A-klinikken, Blå Kors rehabiliteringsenter og Loland Behandlingsenter skulle bli til Vest-Agder klinikkene.

Tiden etter 2002

Brukerrådet kom i 2002. Egen enhet for forskning, fagutvikling og undervisning kom i 2003 med overlege Øistein Kristensen som leder. Rusbehandling på spesialistnivå var fram til  1.1.2004 fylkekommunens ansvar. Etter denne dato er behandlingen blitt en del av spesialisthelsetjenesten. Fra 1.7.2004 ble det offentlige rusbehandlingstilbudet i Aust- og Vest-Agder slått sammen til en avdeling på Sørlandet Sykehus under navnet Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA). Sammen med psykiatrien er ARA organisert i en felles klinikk (Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling). Nytt bygg på Kongsgård huser enhet for gruppebehandling, enhet for rus/psykiatri og avgiftningsenhet. Rus/psykiatri enheten har også 4 senger for innleggelse etter tvangsparagraf i Helse og omsorgstjenesteloven. Dagpost er opprettet. Byglandsfjord DPS er omgjort fra en psykiatrisk institusjon og innlemmet i ARA. Nye og moderne behandlingsmetoder er tatt i bruk, både psykososiale og medikamentelle En rekke forskningsprosjekter har gitt oss ny viten, samt master og doktorgrader. Rusmedisinen ble en del av spesialisthelsetjenesten i 2004, men uten spesialister. Først i 2014 ble rusmedisin en egen legespesialitet. ARA har gode sjanser for å bli godkjent som utdanningsinstitusjon for unge leger som vil spesialisere seg i faget. Rusproblemene i samfunnet ser ikke ut til å avta. Behovet for tjenester er stort og her har ARA en viktig rolle.