was successfully added to your cart.

Handlekurv

Artikkel: Livskvalitet hos voksne personer som har barn sammen med, og er partner til alvorlig syke

Av | ARAs forskning, Nyheter

Bente Birkeland ved ARA-FOU har fått publisert sin artikkel  “Perceived quality of life in partners of patients undergoing treatment in somatic health, mental health, or substance use disorder units: a cross-sectional study” i Health and Quality of Life Outcomes (BMC).

Vi gratulerer!

Bente har undersøkt livskvalitet hos voksne personer som har barn sammen med, og er partner til alvorlig syke (kreft/nevrologisk lidelse, psykisk lidelse, eller ruslidelse).

Målet var  
1) å undersøke om det var forskjell mellom gruppene, og
2) hvilke variabler som hadde sammenheng med livskvalitet.

Hovedfunn: Det er liten forskjell i livskvalitet mellom gruppene av partnere, og livskvalitet ligger omtrent på nivå med normalbefolkningen. Vi har sannsynligvis rekruttert ressurssterke partnere – kanskje de med mest overskudd til å delta?

MEN: Det er signifikante forskjeller i sosiodemografiske variabler, som inntekt, utdannelse og sysselsetting, der partnerne i rusgruppa kommer dårligst ut. Kvinneandelen er også høyest i denne gruppa.

OG: 13% av utvalget skårer markert lavt på livskvalitet, noe som indikerer at de sliter ekstra mye – i en allerede krevende livssituasjon.

Når det gjelder hvilke faktorer som har sammenheng med livskvalitet, så er familiesamhold assosiert med god livskvalitet, mens psykisk belastning er assosiert med lav livskvalitet. Vi anbefaler at klinikere gjør bruk av korte livskvalitetsskjema for å kartlegge og fange opp de mest sårbare partnere.

Sett i lys av at dette gjelder familier med omsorg for barn, er det svært viktig at klinikere undersøker livssituasjonen til partnere også, når en pasient er alvorlig syk. “Her har spesialisthelsetjenesten en viktig jobb å gjøre!”, sier Bente Birkeland.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Bente M. Weimand, Torleif Ruud, Magnhild M. Høie og John-Kåre Vederhus.

Les hele artikkelen her: https://link.springer.com/article/10.1186/s12955-017-0750-5

X