Ny artikkel publisert

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

Bente Birkeland ved ARA-FOU har fått publisert sin artikkel  “Perceived quality of life in partners of patients undergoing treatment in somatic health, mental health, or substance use disorder units: a cross-sectional study” i Health and Quality of Life Outcomes (BMC).

Vi gratulerer!

Bente har undersøkt livskvalitet hos voksne personer som har barn sammen med, og er partner til alvorlig syke (kreft/nevrologisk lidelse, psykisk lidelse, eller ruslidelse).

Målet var  
1) å undersøke om det var forskjell mellom gruppene, og
2) hvilke variabler som hadde sammenheng med livskvalitet.

Hovedfunn: Det er liten forskjell i livskvalitet mellom gruppene av partnere, og livskvalitet ligger omtrent på nivå med normalbefolkningen. Vi har sannsynligvis rekruttert ressurssterke partnere – kanskje de med mest overskudd til å delta?

MEN: Det er signifikante forskjeller i sosiodemografiske variabler, som inntekt, utdannelse og sysselsetting, der partnerne i rusgruppa kommer dårligst ut. Kvinneandelen er også høyest i denne gruppa.

OG: 13% av utvalget skårer markert lavt på livskvalitet, noe som indikerer at de sliter ekstra mye – i en allerede krevende livssituasjon.

Når det gjelder hvilke faktorer som har sammenheng med livskvalitet, så er familiesamhold assosiert med god livskvalitet, mens psykisk belastning er assosiert med lav livskvalitet. Vi anbefaler at klinikere gjør bruk av korte livskvalitetsskjema for å kartlegge og fange opp de mest sårbare partnere.

Sett i lys av at dette gjelder familier med omsorg for barn, er det svært viktig at klinikere undersøker livssituasjonen til partnere også, når en pasient er alvorlig syk. “Her har spesialisthelsetjenesten en viktig jobb å gjøre!”, sier Bente Birkeland.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Bente M. Weimand, Torleif Ruud, Magnhild M. Høie og John-Kåre Vederhus.

Les hele artikkelen her: https://link.springer.com/article/10.1186/s12955-017-0750-5

Ny enhetsleder ved døgnenhet Byglandsfjord

Av | Nyheter | 1 kommentar

Kristin Berge er ansatt som ny enhetsleder ved døgnenhet Byglandsfjord. For de som ikke kjenner Kristin er hun utdannet sykepleier med utdanning fra Bergen. Hun har lang erfaring fra feltet og har vært med på laget på Byglandsfjord siden DPS-tiden.

På Byglandsfjord har Kristin bla. tatt videreutdanning i psykisk helsearbeid og fysisk aktivitet som integrert del av behandlingen i psykisk helsearbeid. Hun har også kurs i cannabis og rus og avhengighetsproblematikk på UIA på CV’en.

Hun tiltrådte i stillingen som enhetsleder 24/7-17

Vel overstått internundervisning med Lars Linderoth

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

Vel overstått internundervisning som ble avholdt i Arendal, Kristiansand og Byglandsfjord i uke 34. Det var over 60 stykker til sammen som hadde møtt opp for høre på Lars Linderoth undervise i Integrert behandling av ROP pasienter. Det var stort engasjement rundt tema og alle var meget fornøyd med undervisningen.

Lars Linderoth er en meget dyktig foreleser, og innehar høy kompetanse innen sitt fagfelt. Vi i ARA er svært fornøyd med kunnskapen han har beriket oss med.

Takk til Lars Linderoth, og alle ansatte for et godt oppmøte fra både interne og eksterne enheter.

Les mer

Husk internundervisning

Av | Nyheter | Ingen kommentarer

Husk internundervisning i uke 34!

Lars Linderoth kommer på besøk og vil snakke om integrert behandling av ROP-Pasienter.

Linderoth har lang erfaring fra rusfeltet og er en annerkjent foredragsholder. Han er utdannet psykiater og jobber for tiden som overlege ved Bærum DPS.

Undervisningen blir avholdt

Tirsdag 22.08 Arendal
Onsdag 23.08 Kristiansand
Torsdag 24.08 Byglandsfjord

Se ellers kalenderen her for oversikt over kommende kurs og undervisning

X