LAR – Legemiddelassistert rehabilitering SSHF

LAR er en del av avdeling for rus- og avhengighetsbehandling innenfor klinikk for psykisk helse. Vi har egne team både i Arendal og Kristiansand. Behandlingen hører inn under tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), dvs at både lege og sosialtjenesten (NAV) kan henvise til tjenesten, men det er ønske om at det sendes en samlet henvisning via NAV inkl søknadsskjema fra pasienten. Lege i spesialisthelsetjenesten har hovedansvar for inn og utskrivning av Legemiddelassistert rehabilitering i Agder-fylkene.

Alt vedr. legemiddelassistert rehabilitering finner du i gjeldende forskrifter og retningslinjer

LAR-behandlingen

 • En behandlingsform der man bruker metadon eller buprenorfin til å understøtte andre behandlings- og rehabiliteringstiltak for opiatavhengige.
 • Det anbefales at alle pasientene har en Individuell plan (IP) som er utarbeidet i samarbeid mellom pasienten, NAV, fastlege og evt andre samarbeidspartnere. Det bør også foreligge en legeerklæring.
 • Pasienter i LAR blir ikke tilbudt en fasttømret behandlingsfilosofi. Pasientene kan oppholde seg i institusjon eller bo hjemme.
 • Pasienter i LAR-behandling har samme rettigheter som alle andre pasienter i forhold til ulike behandlingsbehov.

Målgruppe og mål med LAR

Målgruppen er mennesker med et opioid-dominert misbruk, eventuelt med tillegg av annen alvorlig sykdom og/eller med selvdestruktiv adferd.
Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt optimale mestrings- og funksjonsnivå.
Formålet er også å redusere skadene av opioidbruken og faren for overdosedødsfall.

INNTAKSKRITERIER

 • Opioid-dominert misbruk (ICD-10 diagnose).
 • Annen rusbehandling uten substitusjon skal være vurdert/prøvd (særlig hos yngre mennesker).

Forutsetninger for LAR

 • Nært samarbeid mellom pasient, spesialisttjenesten, kommunens helse- og sosialtjeneste og pasientens fastlege.
 • Pasienten må ha en fastlege som kan påta seg å følge opp pasienten helsemessig og forskrive godkjent medikament etter godkjenningen.
 • Sosialtjenesten (NAV) bør utarbeide en individuell plan (IP) sammen med søkeren og evt være ansvarlig for koordineringen. Hvis ikke IP foreligger har spesialisthelsetjenesten ansvar for å ta initiativ til IP.

Avtaler/regler

Lege i spesialisthelsetjenesten har ansvar for inn- og utskrvning av LAR.
Lege i spesialisthelsetjeneste beslutter eventuelle kontrolltiltak i form av utleveringsordninger og diverse biologiske prøver. Dette kan eventuelt overføres til fastlege.

Bemanning

LAR-teamene består av lege, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere.

Prosedyrer

 • Henvisning til Sørlandet Sykehus, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Postboks 416, 4604 Kristiansand (det anbefales en felleshenvisning fra fastlege og sosialtjeneste/NAV)
 • Arbeides videre via ansvarsgruppe-modellen.

LAR, Arendal, Sykehusveien 6,Telefon 37019500
LAR, Kr.sand, Bispegra 50c Telefon 38132500

Tannlegebehandling

Personer som mottar kommunale tjenester eller er i LAR har rett på gratis tannpleie. Ta kontakt med kommunens sosialtjeneste for rettigheter og søknad.