was successfully added to your cart.

Handlekurv

Feedbackverktøy – bare et nytt skjema eller noe mer?

Av 18/12/2018Nyheter

Pakkeforløp rulles i disse dager ut i feltene psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

En viktig del av dette er feedbackverktøy hvor pasienten skårer hvordan det har gått siden sist, men også hvordan pasienten egentlig opplever samarbeidet om behandlingen.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) arrangerte trenerkurs 13. og 14.desember. Kursholdere var psykologspesialistene Marianne Sletta og Pål Espen Olsen fra Nasjonal Kompetansetjeneste TSB

Flesteparten av de 26 deltakerne var fra ARA (poliklinikker, ambulant behandling, gruppebehandling, korttids- og langtids døgnenheter), men det var også en håndfull deltakere fra DPS Lister, DPS Aust-Agder og Blå Kors Behandlingssenter Loland.

Deltakerne fikk opplæring i verktøyene og hvordan man implementerer dette i praksis. De blir ressurspersoner, «superbrukere», når man skal implementere dette i behandlingsenhetene de jobber i.

En definisjon av feedbackverktøy er «en strukturert tilbakemelding fra pasient til terapeut brukt jevnlig i en terapeutisk prosess» (Arnevik). Det finnes ulike verktøy og Nasjonal Kompetansetjeneste TSB har evaluert mange av dem og anbefaler skjemaene ORS og SRS.

Bakgrunn for feedbackverktøy

I et nasjonalt forskningsprosjekt på predikasjon av drop-out fant man – ikke overraskende – at allianse mellom pasient og behandler har betydning for om pasienten blir værende i behandlingen. En spin-off av drop-outprosjektet ble derfor å finne og ta i bruk verktøy som kan belyse kvaliteten på alliansen.

Feedbackverktøy kan brukes uavhengig av terapimetode og behandlingsnivå og gir grunnlag for å vurdere adekvate tiltak dersom det viser seg at behandlingen ikke virker som ønsket, f.eks. bytte behandlingsmetode, bytte terapeut osv.

Feedbackverktøy er en anbefaling i nasjonal retningslinje for rusbehandling, og det er også en obligatorisk del av pakkeforløp i rus- og psykiatri som innføres 01.01.19.

X