Dr. Oscar Olsen seminaret ble avviklet 24. og 25. mai

Overlege og Dr. med. Jon Johnsen ble på årets Dr. Oscar Olsen seminar tildelt Oscar Olsen-prisen 2016 for sin forskning, sitt brede kliniske arbeid og sin formidling av ny kunnskap innen rusfeltet. I sine foredrag la han blant annet vekt på at sekstiåtterne er en stor gruppe som har høyere forekomst av alkoholproblemer enn tidligere kohorter og at eldre er mer sensitive for alkoholens neurotoksiske effekter. Han kom med følgende brannfakkel til slutt:

Alkoholproblemer blant eldre er underestimert, underidentifisert, underdiagnostisert og underbehandlet

X