ARA FACT

FACT-modellen tilpasset tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

ARA FACT gir ambulante tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til mennesker med forskjellige avhengighetsproblemer. Vi tilbyr utredning, diagnostisering og behandling til personer som har rusmiddelavhengighet.

Vi bruker forskjellige behandlingsmetoder; kognitiv terapi, motiverende intervju, seeking safety, elementer av 12-trinnsmodellen, nevrofeedback, psykoedukasjon samt utredninger ved hjelp av tester og prøver.

Vi har behandlingstilbud i begge Agder-fylkene. ARA FACT jobber der pasienten er. Det vil i praksis si hjemme, hos samarbeidspartnere, på jobb, i fengsel osv.

Hvilke pasientgrupper er FACT egnet for?

FACT bygger på det amerikanske programmet Assertive Community Treatment (ACT) der undersøkelser har vist at antall sykehusinnleggelser reduseres, behandlingskostander senkes og den sosiale fungeringen og livskvaliteten til alvorlig psykisk syke forbedres.

Følgende fem kriterier ligger til grunn for at en person skal høre til gruppen med alvorlig psykiske lidelse:

En psykisk lidelse der oppfølging/behandling er påkrevet

Alvorlig svikt i sosial fungering

At personens funksjonssvikt skyldes den psykiske lidelsen

Tilstanden er ikke av forbigående art, men gjennomgripende og langvarig

Det er nødvendig med samordnet hjelp og oppfølging fra profesjonelle oppfølgere for å gjennomføre en behandlingsplan.

Gruppen inkluderer altså mennesker med ulike psykiske lidelser der også alvorlige rusavhengighetsproblemer kan være en del av bildet.

Hvem er målgruppen for ARA FACT?

Pasienter som har et ønske om rus-/avhengighetsbehandling.

Det skal ha vært forsøkt med flere tiltak i første- og andrelinjetjenesten.

Pasienter med en historikk på lav oppmøtekompetanse

Pasienter som dropper ut av døgnbehandling eller poliklinisk behandling.

ARA FACT gir også tilbud til pårørende i form av individuelle samtaler eller familiesamtaler – det gjelder både pasientens voksne pårørende og barn.

Vi samarbeider med brukerorganisasjoner og pasientens hjemkommune for å gi et helhetlig tilbud. Personalet i ARA FACT har høy kompetanse på avhengighetsproblemer. I enheten har vi psykiater, psykologspesialister, sykepleiere, sosionomer og andre relevante yrkesgrupper.

Innsøkning skjer ved henvisning til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.