was successfully added to your cart.

ARA FACT er godt i gang!

Av 16/08/2018Nyheter

I idylliske omgivelser under Arendalsuka 2018 fikk publikum vite at ARA FACT startet opp 1. april og allerede har over 70 pasienter i behandling i dag.

Etter at klinikkdirektør Oddvar Sæther og avdelingssjef Lars Haugen hadde ønsket velkommen og fortalt kort om bakgrunnen til denne satsingen på Sørlandet Sykehus HF (SSHF), fortalte psykologspesialist Cecilie Almås om arbeidet og daglige utfordringer ved å benytte en velkjent metode på en ny målgruppe: Mennesker med rusproblemer, men uten alvorlig psykisk lidelse, som er det vanlige inklusjonskriteriet for pasienter i FACT.

 

– Det er et behov for å nå ut med rusbehandling til mennesker som er såkalte «hard to reach, hard to treat», som ikke klarer å benytte seg av tradisjonelle behandlingstiltak i TSB og da kan FACT være et alternativ, sa psykologspesialist Cecilie Almås.

En betingelse for å få lykkes med FACT-modellen, er nok ressurser i form av folk og tid til å være så fleksible som mulig i forhold til å nå ut med hjelpen.

– Så langt strekker ressursene til og vi tar imot både interne og eksterne henvisninger. Alle pasienter i ARA FACT må rettighetsvurderes på vanlig måte i forhold til pasientrettigheter og behandlingsfrister, sa Almås, som altså har 74 pasienter på lista i dag.

Etter informasjonen ble det åpnet for spørsmål. Ett av spørsmålene handler om hva slags avtaler ARA FACT har med kommunene i Agder. Klinikkdirektør Oddvar Sæther svarte på dette:

– ARA FACT dekker hele Agder med 30 kommuner. Det har foreløpig ikke vært forsøkt å lage faste avtaler med dem. På sikt må vi se hvordan dette kan se ut, men i første omgang er satsingen helt og holdent på sykehusets regning.

Cecilie Almås understreket at ARA FACT lager faglige opplegg rundt hver pasient de jobber med. Dette inkluderer også samarbeid med og tjenester fra 1.linjen.

Videre var det innspill på hvorfor ikke ARA FACT har ansatt egne erfaringskonsulenter, slik metoden forutsetter om man skal følge den fullt ut. Sæther orienterte om at man i SSHF har systemer for brukermedvirkning på organisasjonsnivå, men har ikke landet på hvordan man skal benytte erfaringsbaserte tjenester på individnivå.

Almås understreket at man i ARA FACT har med erfaringsperspektivet på den måten at det er ansatte med både egenerfaring i forhold til rus og erfaring som pårørende selv om de er ansatt på bakgrunn av formell helsefaglig kompetanse.

ARA FACT skal bygges opp til 15 årsverk og inkluderer etter hvert også lege i russpesialisering. Utviklingen følges opp med systematisering av erfaringer ved hjelp av ARAs forskningsenhet slik at man kan få et godt bilde av hvordan det ambulante tilbudet benyttes og virker sammen med annen rusbehandling i ARA.

 

Her på ARAs hjemmeside kan du også lese mer om ARA FACT.

Avdelingssjef Lars Haugen

Avdelingssjef Lars Haugen

Klinikkdirektør Oddvar Sæther og psykologspesialist Cecilie Almås svarte på spørsmål om ARA FACT.

En kommentar

X